Địa chỉ: Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh